Gündem

Salgın nedeniyle ciro kaybına uğrayan işletmeler için destek paketi yürürlüğe girdi

 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ilgili kararlar şu şekildedir:

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN İŞLETMELERE KORONAVIRUS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ HAKKINDA

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, Koronavirus (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında; a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığın,

b) Ciro: Işletmeler tarafından bir takvim yılının ilgili dönemine ilişkin olarak vergi dairelerine verilen katma değer vergisi beyannamelerinin “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)” satırlarında yer alan tutarların toplanması suretiyle bulunan tutan,

c) Ciro kaybı: 2020 takvim yılına ilişkin cironun 2019 takvim yılındaki ciroya oranla azalmasını, $) Ciro kaybı destegi: Bu Karar kapsamında yapılacak karşılıksız desteği.

d) Işletme: Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan katma deger vergisi mükellefiyeti olan mükellefleri,

ifade eder.

Ciro kaybı desteği

MADDE 3- (1) Ciro kaybı desteği, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bu Karar kapsamındaki ciro kaybı destegi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci, 446 ncı ve 453 üncü maddelerine göre Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programları çerçevesinde verilir.

(2) Bu destekten, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladıgı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve uzerinde bir oranda azalan işletmeler faydalanır.

(3) Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere ikinci fikra kapsamındaki işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarinin 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’0 esas alınarak verilir.

(4) Işletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibariyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmaz.

(5) Bu Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüge konulan Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirus Salgım Nedeniyle verilecek Destekler Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin ikinci ve Uçuncu fikralan kapsamında düzenlenen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Karan kapsamında hak ettikleri tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve kalması halinde artan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilir.

(6) Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı destegi Odemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilir.

(7) Ciro kaybı destegine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve Esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlage girer.

Yürütme MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu