Gündem

Muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı

Resmi Gazete yayınlanan karar şöyle;

MUHTAÇ AİLELERE ISINMA AMAÇLI KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Miktar ve sevkiyat
MADDE 1- (1) Her bir il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktan, il/ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları esas alınarak belirlenir.
(2) li/ilçe bazında aile başı kömür miktarları; bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dagıtım miktarları ve kömürün ısıl degerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Vakıfların yıl içinde aile başı kömür miktarındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(3) Yardından faydalanacak aileler ise 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her il ve ilçede kurulu bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarinca (vakıf) aynı Kanunda yer alan muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilir ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca onaylanır. Vakıfların yıl içinde aile sayısındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilidir.
(4) Dağıtımı yapılan kömür muhatap ailenin Isınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemez.
(5) Kömür teslimatları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen il/ilçe bazlı aile basi kömür miktarını aşmamak kaydıyla bu Karar hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılır.
(6) 2021 yılında bu karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere dogrudan yapılacak kömür sevkiyatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgınca belirlenecek
e, Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu (TKI) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı dâhilinde yapılır.
Görevlendirme
MADDE 2- (1) TKI ve TTK tarafından CIF satis esaslarında vakıflarca bildirilen teslim noktaları ile vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla TKI ve TTK sorumluluğunda nakledilir.
(2) Sevkiyat programı, ekte yer alan dağıtım takvimine uygun olarak yapılır. Vakıflar, TKI ve TTK’nin termin planı ve dağıtım takvimine uyar ve bu hususta gerekli tedbirleri alır. Dağıtım takvimi ve termin planına uyulamaması durumunda vakıfların talepleri TKI ile TTK’nin imkânları dâhilinde hazırlayacağı sevkiyat programına göre karşılanır.
(3) TKI’nin bu karar kapsamında dağıtacağı kömürü öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin etmesi esastır. TKI, bu Karar kapsamında dağıtacagı kömürü ve gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bagli ortaklık veya iştiraklerine ait sahalardan da temin edebilir ve kömürün kendi sorumluluğu altında vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan ulaştırılmasını sağlar.
(4) TCDD Taşımacılık A.Ş. ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilecek olup, TKI ve TTK ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılır.
(5) Bu Karar kapsamında dagıtılacak kömürün Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) tarafından taşınacak kısmına ilişkin Til ve TTK ile PTT arasında, kömürün vakıflara veya vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan teslimi konusunda protokol yapılabilir. Protokol yapılması durumunda, PTT tarafından doğrudan kömür teslim edilmesi öngörülen ailelerin kimlik, adres, iletişim, miktar ve kömür teslimine ilişkin diğer bilgileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca PTT’ye bildirilir.
(6) TCDD Taşımacılık A.Ş. ve PTT, kömürlerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi için gerekli önlemleri alır.

Organizasyon ve denetim

MADDE 3-(1) Vakıflarca belirlenecek muhtaç ailelere doğrudan iletilecek olanlar hariç olmak üzere il ve ilçe içerisinde dağıtım organizasyonu vakıflar tarafından yapılır.

(2) Dağıtılacak kömürün niteliği, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olur.

(5) Vakıflar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve içişleri Bakanliginca bu Karar hükümleri kapsamında denetlenebilir.

Vergi, harç ve faturalandırma

MADDE 4- (1) Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dâhil) TKI ve TTK tarafından ödenir.

(2) Vakıflarca belirlenecek muhtaç ailelere doğrudan iletilecek kömür bedeline ilişkin faturalar ailenin ikamet ettiği ilçede bulunan vakıf adına düzenlenir.

(3) PTT tarafından ailelerin adreslerine doğrudan iletilecek kömür dağıtımına ilişkin ek Ücrete ait fatura TKI veya TTK adına düzenlenir.

Görevlendirme bedeli

MADDE 5- (1) TKI ve TTK genel müdürlükleri tarafından bu Karar kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak CIF satış esaslarına göre teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görevlendirme bedeli sayılır ve 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi çerçevesinde TKI ve TTK’ya Ödenir.

Uygulama

MADDE 6-(1) Bu Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıgı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu