Ekonomi

Piyasadan haberler

ALKIM

Şirket, COVID-19 salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren çalışma alanlarında ve üretim tesislerinde gerekli tüm önlemleri almış, bu sürece paralel olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almıştır.

BERA

Şirket tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı  Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul’da İşlem gören ve içinde Holdingin de bulunduğu bazı ortaklıkların,  ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal  düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da “hüküm kurulmaksızın” sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketce yatırılan ve  yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdinge 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı ifade edilmiştir. 13.01.2021 tarihi itibariyle yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde 68.649.614,49.-TL nakit girişi, 14.136.693,23.-TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak  toplam 54.512.921,26.-TL nakit girişi sağlanmıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ALCAR payında 15/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağı”na ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

ALCAR payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/02/2021 ‘dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.     UZERB

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (UZERB.E) payında 15/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle “Emir Toplama Aşamalarında Bilgi Yayının Kısıtlanması”, “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” ve “Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı” önleyici tedbirleri uygulanacaktır.UZERB.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/02/2021’dir.Ayrıca Yönerge’nin 5. maddesi çerçevesinde, UZERB.E payının piyasasında Yönerge’nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası’ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 15/01/2021 tarihinden  itibaren 6 ay süreyle “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas” ve “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/07/2021’dir.Yatırımcı Adı ve Soyadı ve MKK Sicil  Numarası: Süleyman KARADAŞ-37131752, Sinan ÇETİN-29040074, Uğur AKBABA-44593038, Mehmet KARADUMAN-37324764, İbrahim KARDAŞ-45417364

BORSA İSTANBUL A.Ş.   BRSAN

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamınd BRSAN.E paylarında 15/01/2021 tarihli işlemlerden  (seans başından) 29/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   SUMAS

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS.E) payında 15/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle “İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması”, “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” ve “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14.04.2021’dir.

ENKAI

Yönetim Kurulu, 12.01.2021 tarihinde  Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6’ncı maddesinin KAP’ta şekilde değiştirilmesi ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’na başvurulmasına karar vermişti. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru 14.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.

HDFGS

Şirketin faaliyet konusu dahilinde yapı sektöründe faaliyet gösteren QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.’ne yatırım yapılmasına ilişkin girişim sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca; Şirket ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Fonu üzerinden Şirketin 105.000.000.-TL sermayesi içerisinde %4,76’sına tekabül eden 5.000.000 paya karşılık 76.200.000.-TL yatırım yapılacaktır. Satın alma ile ilgili hazırlanan fiyat tespit raporuna göre %16 iskonto uygulanmıştır. Söz konusu yatırımın 1.800.000 paya karşılık 27.432.000.-TL kısmı Hedef Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

MAALT

Son olarak 30.09.2020 faaliyet raporunda bilgisi verilen, Antalya’da bulunan Talya Otelin yeniden yapımı ile ilgili olarak Muratpaşa Belediyesi nezdinde kesinleşmiş olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının iptali talebi ile bazı şahıslar tarafından açılan davada, Mahkeme tarafından davanın reddi yönünde karar verildiği bilgisi edinilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davacı tarafından Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu ile itirazda bulunulabilecektir. Talya Otel ile ilgili yatırım çalışmalarına ruhsat ve izinlerin alınması gibi ilgili bütün idari işlem ve süreçlerin tamamlanmasından sonra başlanabilecektir.

MARKA

Şirket Marka Yatırım Holding A.Ş ve bağlı ortaklıkları adına, SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) ve GİB (Vergi Dairesi)  borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili kamu kurumlarına  yapılan resmi başvuru sonuçlanmıştır. Buna göre, SGK( Sosyal Güvenlik Kurumu) ve GİB (Vergi Dairesi) borçları yapılandırması ile ilgili yükümlülüğü, ilgili kanun çerçevesinde eşit taksitlerle oluşturulan ödeme takvimine bağlı kalınarak yerine getirilecektir.

NUGYO

2020 yılı içerisinde, Şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak, satışların devam ettiği Nurol Tower, Nurol Park ve Nurol Life Projelerinde ön satışlar dahil toplamda 384 milyon TL tutarında  (KDV hariç) satış gerçekleşmiştir. Yine Şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak yıllık kira bedeli toplamı KDV hariç yaklaşık 4.9 milyon TL olan kira sözleşmesi imzalanmıştır.

PEGYO

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca; kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2’sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında;  şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2020 yılı içerisinde toplam 2.486.569 TL (KDV hariç) kiralama, 4.669.190 TL (KDV hariç) satış işlemi gerçekleşmiştir.

RYGYO

Yönetim Kurulunun 14/01/2021 tarihli ve 612 sayılı toplantısında, Seri III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ nin “Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi” başlıklı 35.maddesi gereğince;  Şirketin, 2021 yılı için gayrimenkul portföyünde bulunan varlıkların değerlemesini yapması için “Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.”nin, 2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak şirketler olarak da “Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.” ile “Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş” firmalarının seçilmesine karar verilmiştir.

SNKRN

Şirketin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile INDRA S.L.U. MINSAIT firması arasında, Irak’da yapılması planlanan yeni bir proje için Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Entegrasyonu kapsamında Gizlilik Anlaşması (NDA) imzalanmıştır.

TOASO

Şirketin 2020 yılı ,Yıllık Finansal Sonuçları 03.02.2021 Çarşamba günü KAP’ta yayınlanacaktır.

UTPYA

30.10.2020 Tarihli KAP açıklamada T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamı onayı ve Orman Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı ile Şirkete ait Utopia World Hotel ‘ in Adalı Otelcilik Tur. Org.Tic. A.Ş. ‘ne devrinin uygun bulunduğunun şirkete tebliğ edildiğini duyurmuştuk. Utopia World Hotel’ in devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli süreç devam etmekte olup gelinen aşamada herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Satış sözleşmesinin detayları devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ” Maddi Duran Varlık Satış” formu ile KAP ‘ da ivedilikle duyurulacaktır. İşbu  açıklama SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23 –  7 kapsamında  yapılan açıklamadır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu