Ekonomi

Piyasadan haberler

AEFES

Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi, yılın son çeyreğinde artan tedbirlere ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen yıllık bazda %4,9 oranında büyüme göstermiştir. Son çeyrekteki hacim artışına Türkiye ve uluslararası meşrubat operasyonlarının güçlü performansı katkı sağlamıştır. Bira grubu satış hacmi son çeyrekte şirketin ihtiyatlı beklentisi doğrultusunda yıllık bazda düşüş kaydetmiş, bu düşüşe başta Rusya olmak üzere artan KOVID tedbirleri sebep olmuştur. Buna göre, yılın ilk yarısında görülen daralma yılın ikinci yarısında önemli derecede telafi edilerek konsolide satış hacmi 2020 yılının tamamında yıllık bazda sadece %1,2 oranında düşüş kaydetmiştir. Bunun sonucunda, Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi 103,5 mhl’ye ulaşmıştır.

AGYO

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının (ç) bendi uyarınca; Şirket tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2’sini geçmeyen kiralama işlemlerinin yıllık toplamının 2.350.254 (KDV hariç) olarak gerçekleştiğini ve 2020 yılı içerisinde Şirket tarafından herhangi bir gayrimenkul alım ve satım işlemi yapılmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

AKFGY

Paya Dönüştürülebilir Tahvilin 238.627.432 TL olarak itfası için 30.12.2020 tarihli Yönetim Kurulunun kararı ile 4,04 TL’den tahsisli olarak ihraç edilecek 59.066.196 adet B grubu yeni paylarla ilgili olarak SPK’nın 07.01.2021 tarihli onayladığı ihraç belgesi KAP’ta paylaşılmıştır.

ANELE

30.12.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında; Şirketin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin uzatımı amacıyla yapacağı esas sözleşme tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvuruda bulunulduğu belirtilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı’na yapılan onay başvuru, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 06.01.2021 tarihinde onaylanmış ve 08.01.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir. Bakanlık ve SPK onaylı tadil metni KAP’ta sunulmuştur.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    BRYAT

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRYAT.E payları 11/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 25/01/2021 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

DOHOL

Yönetim Kurulu’nun 08.01.2021 tarih ve 2021/02 sayılı kararına göre;Eren Sarıçoğlu, İş Geliştirme ve İş Yönetimi’nden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

FADE

24.08.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 2020 yılında 1 milyon Euro tutarında ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişi alındığı ve söz konusu ürünlerin üretim ve tedarik çalışmalarına devam edildiğini belirtilmişti.Söz konusu 1 milyon Euro tutarındaki ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişlerinin üretimi ve tedariki tamamlanmıştır. Ve 1 milyon Euro tutarında ki ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişlerinin 456 bin Euro luk kısmı yurtdışına ihraç edilmiştir. Kalan 544 bin Euro tutarındaki siparişlerin ise 2021 yılı sonuna kadar ihracatının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.Diğer 25.09.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile de; yukarıda belirtilmiş olan ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişlere ilave olarak, 2020 yılı için toplam 1 milyon 500 bin Euro ‘ luk ORGANİK OLMAYAN (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişi alındığını bildirilmişti.Söz konusu bildirimdeki 1 milyon 500 bin Euro Organik Olmayan (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişine ilave olarak 750 bin Euro luk daha yeni sipariş gelmiş ve Organik Olmayan (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişimiz toplamda 2 milyon 250 bin Euro ya ulaşmıştır.Toplam 2 milyon 250 bin Euro luk Organik Olmayan (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişinin şu ana kadar 1 milyon 284 bin Euro luk kısmı yurtdışına ihraç edilmiş olup; kalan 966 bin Euro tutarındaki siparişlerin ise 2021 yılı sonuna kadar ihracatının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

GARAN

İlgi: 18.08.2015 tarihli, 24.05.2019 tarihli ve muhtelif tarihli özel durum açıklamaları: İlgi’de kayıtlı açıklamalar ile T.C. Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Banka aleyhine İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü) 110.110.000 TL tutarında idari para cezası verildiği, söz konusu cezanın ilgili mevzuat uyarınca indirimden yararlanılarak 82.582.500 TL olarak ödendiği ve iptali için İstanbul 11. İdare Mahkemesi nezdinde Bankaca dava açıldığı, iptal davasının reddedilmesi sonucunda Bankaca istinaf başvurusu yapıldığı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi tarafından cezanın iptal edilmesi gerektiğine karar verildiği, verilen iptal kararına karşı İstanbul Valiliği’nce (İl Ticaret Müdürlüğü) Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulmuş olduğu, Danıştay’ın, temyiz isteminin reddine ve Bölge İdare Mahkemesi’nin cezanın iptal edilmesine yönelik kararının kesin olarak onanmasına karar vermesi neticesinde ilgili yasal sürecin Banka lehine sonuçlandığı duyurulmuştu. Yukarıda açıklanan süreçle bağlantılı olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetim sonucunda, İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü), 6502 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bankaya 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edilmiştir.

GARAN

03 Eylül 2020 tarihindeki Banka Yönetim Kurulu kararına istinaden Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurumu’na yaptığımız sermaye benzeri borçlanma aracı onay başvurusu sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurumu tarafından ,E-20008792-101.02.01[42]-205 sayılı onay yazısı ile, “nihai borçlanma aracı metninin ihraç tarihini izleyen beş iş günü içinde Kuruma ibrazı ve Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan esaslara dikkat edilmesi ile taslak borçlanma aracı metni hükümleriyle nihai borçlanma aracı metni hükümleri arasında farklılık bulunması durumunda söz konusu farklılıkların borçlanma aracının katkı sermaye hesaplanmasına dahil edilecek borçlanma aracı niteliğini ortadan kaldırmadığına ilişkin Banka Yönetim Kurulunun yazılı beyanının Kuruma ibrazı kaydıyla, 7 milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı yoluyla sağlanacak kaynakların nakden Banka kayıtlarına intikal tarihi itibariyle katkı sermaye hesaplamalarına dâhil edilmesi uygun görülmüştür.” şeklinde onay verilmiştir.

GENTS

Taşınmazların arasında yer alan İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi 7084 ada – 5 Parsel 1.200,04 m2 arsa ve üzerindeki binalar ile bu taşınmazın bitişiğinde yer alan 7084 ada – 6 Parsel 5.948,52 m2 arsa ve üzerindeki binaların satılması değerlendirilmiş olup, bu amaçla danışman firmalardan görüş ve destek almak da dahil olmak üzere çalışmalara başlanmasına ve Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

GLYHO

Dolaylı bağlı ortaklık Global Ports Holding Plc, %100 bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin (“GLİ”) 250.000.000 ABD Doları tutarlı yurtdışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansmanı kapsamında daha önce kamuoyuna açıklanmış olan Antalya Limanı satışının tamamlanması durumunda elde edilecek fonların kullanımını da içeren bir teklif açıkladığını ve bu adım ile Şirketin mevcut brüt borç tutarının azaltılması ve vade yapısının uzatılmasının hedeflendiğini Şirkete bildirmiştir.

GSDDE

SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının kamuya son açıklanan konsolide TFRS bilançosu varlık toplamına oranı, 20 Kasım 2020 tarihi itibarıyla % 13,32 iken 7 Ocak 2021 tarihi itibarıyla oran % 0 (Sıfır) olmuştur.

HDFGS

Şirket tarafından 23 Aralık 2020 tarihli özel durum açıklaması ile Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmasına karar verildiği duyurulmuştu.Bu çerçevede şirket unvanı İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olarak belirlenmiş olup, kuruluş izninin alınabilmesi için 07.01.2021 itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuştur.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR

2021 Yıl Sonu Beklentileri; Kredi Büyümesi: %11 – 12, Mevduat Büyümesi: %10 – 11, Ortalama Aktif Kârlılığı : ~ %1,2, Takipteki Krediler Oranı: < %6,5 olarak öngörülmektedir.

ISFIN

Sermaye Piyasası Kurulu Hükümlerine göre; Kurulun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde bulunan Şirketin, Kayıtlı Sermayesinin 1.200.000.000.-TL’sı olarak devam etmesine,Şirketin ana sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6. Maddesinin ilişikteki şekilde tadili konusunda gerekli tüm izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulması oy birliği ile karar verilmiştir.

KENT

Çeşitli yurtdışı basında ve sosyal medyada, Şirket’in ana ortağı Mondéléz International Inc.’in, 5/01/2021 tarihinde Amerikan NASDAQ Borsası’na yaptığı basın duyurusunda (https://www.nasdaq.com/press-release/mondelez-international-acquires-hu-a-well-being-snacking-company-2021-01-05), Amerikan sağlıklı atıştırmalık ve çikolata sektöründe faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri merkezli Hu Master Holding’i satın aldığı bilgileri yer almıştır. Söz konusu satın almanın, Şirket faaliyetlerinde, finansal ve yönetim/sermaye yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmesi öngörülmemekte olup, işbu açıklama, Özel Durumlar Tebliği’nin 9’uncu maddesi çerçevesinde, payların değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek yanlış ve gerçeğe aykırı haber veya söylentilerin çıkmasına engel olmak amacıyla yapılmıştır.

KERVN

Akbank T.A.Ş. ile Şirket arasında akdedilen Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan borçların ifasına ilişkin olarak 09.11.2020 tarihli açıklamamızda, Akbank T.A.Ş. Şirkete bağlı Şirketlerden olan Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan rehin sözleşmesi çerçevesinde Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin maliki olduğu rehinli hisselerin paraya çevrilmesi amacıyla satışına başlandığını duyurmuştuk. 07.01.2021 tarihi itibariyle Akbank T.A.Ş., Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin maliki olduğu 43.873.237 lot hisseden 8.108.359 adedinin satışını gerçekleştirmiştir.

MERKO

Şirketin 58.967.161 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 52.967.161 TL tutarında azaltılarak 6.000.000 TL’ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 66.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 21.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 414.474,150TL olup, bu paylar 07.01.2021 ve 08.01.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL’den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacağı 05.01.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformudan duyurulmuş olup, söz konusu yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 414.474,150 TL nominal değerli payların tamamının satışı 07.01.2021 tarihinde tamamlandığı aynı günkü KAP açıklamasında ilan edilmişti.Buna göre; Sermaye artırımına konu fon şirket hesaplara aktarılmıştır. 27.11.2020 tar,hinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilen “Fon Kullanım Yerine İlişkin Raporu” kapsamında ödeme işlemleri 08.01.2020 tarihi tarihi ile başlatılmıştır.

MPARK

Şirketin 2020 yılı Finansal Sonuçları 08.03.2021 Pazartesi günü KAP’ta yayınlanacaktır.

OZBAL

Şirket Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş. ve  ÖzÇelik – İş Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, ÖzÇelik İş Sendikası tarafından 8 Ocak 2021 tarihinde grev kararı alındığı ve grev uygulama tarihinin 16 Ocak 2021 olarak belirlendiği, ÖzÇelik-İş Sendikası tarafından Şirkete 8 Ocak 2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.  Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

PAGYO

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerle koronavirüs (Covid-19)’e karşı alınan yeni tedbirler ve kısıtlamalar dikkate alınarak, salgınla yapılan mücadele kapsamında bünyemizde faaliyet gösteren kiracılara finansal destekte bulunarak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla; Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması, Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle kiralayan ile kiracı arasında idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması,Koşullarını yerine getiren zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan market, eczane vb. hizmet veren işletmeler haricindeki mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, sözleşme koşulları ve sektörleri dikkate alınarak yapılan değerleme sonucunda sadece 2021/Ocak ayı pandemi dönemi için geçerli olmak üzere; Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetine geçici süreyle ara veren işletmelere kira tahakkuk ettirilmemesine,Pandemi öncesinde kira bedellerine %29’a varan oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine, Kiralama koşul ve sektörler dikkate alınarak yapılan değerlemeyle, aylık kira bedelleri veya ciro oranlarına %40 ile %80’e varan oranlarda yapılacak iskontolara ek %10 iskonto uygulanmasına, 1 ve 3. madde kapsamında değerlendirilmeyen kiracılardan ise kira sözleşmesi ile belirlenen ciro oranı üzerinden kira tahsil edilmesine,Kararın Sermaye Piyasası Kanunu’nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37. Maddesi uyarınca KAP’ta ilan edilmesine, karar verilmiştir.

POLHO

Polisan Holding A.Ş. Stratejik İnsan Kaynakları Direktörü Sn. Aylin Velioğlu Çelik görevinden kendi isteğiyle ayrılmış olup, bu göreve Sn. Hilal Gökkaya atanmıştır.

TCELL

Şirket Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş tarafından, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 200.000.000 TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraç Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına tabidir.

THYAO

Ortaklığımızın Aralık 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları: Aralık 2019 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 1,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Aralık 2020 döneminde %64,1 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2019 döneminde 138.446 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %6,5’lik artışla 147.396 tona ulaşmıştır.

UNLUS, UNS, AKFGY

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’nin sermayesinin 184.000.000 TL’den 243.066.196 TL’ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 59.066.196  TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak  1 TL nominal değerli pay için 4,04 fiyatla alıcı Hamdi AKIN ‘a Kurum aracılığıyla (Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. Satılacak paylar  “Borsada İşlem Gören”  niteliktedir. Satış işleminin 12.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranemeler sunulmuştur. İşlemin 12.01.2021 tarihinde ve işlemin takasının da Takasbank- İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

VAKBN

Bankaca talep toplama yolu ile 11-12-13 Ocak 2021 tarihlerinde 133 gün vadeli 400.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan “Özet” açıklama ekinde yer almaktadır.

VAKBN

Bankanın 17.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tüm para birimlerinde 5 milyar ABD Doları karşılığı tutarda tahvil ihracı yapılması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli izin ve başvuruların yapılması konularında Genel Müdürlük yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda 22.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru Kurulun 07.01.2021 tarihli toplantısında onaylanmış ve Bankaya 5 milyar ABD Doları veya eşdeğeri TL veya diğer yabancı para karşılığı tahvil ve benzeri borçlanma aracı ihraç izni verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Onayı KAP’ta paylaşılmıştır.

YATVK,

MPARK

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) (“Tebliğ”) çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin (“Fon Kullanıcısı”) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ’de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 500.000.000.-TL (beşyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK’ya yapılan başvuru onaylanmıştır. İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu’nu KAP’ta paylaşılmıştır.

YKBNK

Sermaye Piyasası Kurulu “Özel Durumlar Tebliği”nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş, 2021 yılına ve geleceğe yönelik beklentilerini açıklamıştır. İlgili sunum KAP’ta yer almaktadır. Buna göre; Sermaye Yeterlilik Oranı (Geçici regülasyon katkısı olmadan): > 16%, TL Kredi Büyümesi: Yüksek Onlu Seviyeler, Takipteki Kredi Oranı: < 7%, Toplam Kredi Riski

Maliyeti : < 200bp olarak öngörülüyor

OSTIM

Yönetim Kurulu 01.02.2020 tarihinde Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Arsa Sahipleri) ile Kat Karşılığı İnşaat Projesi konusunda görüşmeler başlatılmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu, Proje üzerinde muhtelif görüşme, müzakere ve pazarlık yapılması gerektiğinden, sürecin ne kadar uzayacağının ve nasıl sonuçlanacağının bilinmemesi, bu süreçte yatırımcılarımızın yanlış yönlendirilmemesini teminen görüşmelere başlama açıklamasının ertelenmesine ve sözleşme imzalandığı gün açıklama yapılmasına karar vermiştir. Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunan 42798 Ada 7 Parsel arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yapılması hususunda 08.01.2021 tarihi itibariyle anlaşma imzalanmıştır. Sözleşme, aynı grubun diğer şirketi Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye tahsisli Sincan 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan arsada fabrika binası yapımını da kapsamaktadır. Şirket ile Arsa Sahipleri arasında 08.01.2021 tarihinde imzalanan “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”nin detayları aşağıda verilmiştir: Arsa Sahiplerinin mülkiyetinde bulunan imarın 42798 Ada 7 Parsel (18.561 m2 arsa) ve 100516 Ada 33 Parselde (12.226 m2 arsa) kat karşılığı inşaat yapım işinin Şirket tarafından üstlenilmesine,100516 Ada 33 Parsel üzerinde yapılacak fabrika binasının tamamının Arsa Sahiplerine bırakılmasına,42798 Ada 7 Parsel üzerinde yapılacak inşaatın %45’inin gayrimenkul olarak şirketin olmasına, kalan %55’lik kısmın 20/55’inin Şirketin, 35/55’inin arsa sahiplerinin olacak şekilde hasılat paylaşımı esasına göre (toplamda 42798 Ada 7 Parselde yapılacak inşaatın %65’inin Şirketin, %35’inin Arsa Sahiplerinin olacak şekilde) paylaşılmasına, karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu